Here is a simple vocabulary for the most frequent technical terms in the text. (Based on the actual translation of the FreeBSD Handbook). Please, use these translations when you are translating. If you do not agree or have a better translation, you are always welcome to express your ideas about this, but for the sake of consistency and cooperation follow them as strictly as you can. Of course, if you do not find a translation for a term you are free to register it here. (However, a preliminary discussion about it is highly recommended and always keep the list sorted. Violators will be caught and punished :) ) Thank you!

Hungarian FreeBSD Terms

English

Hungarian

Comment

Access Control List (ACL)

hozzáférési lista

rovidites.hu

account

hozzáférés, felhasználói fiók

accounting

nyilvántartás

administrator

rendszergazda

Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)

Speciális energia- és konfigurációs illesztő felület (ACPI)

rovidites.hu

application

alkalmazás

Application Programming Interface (API)

API (alkalmazásfejlesztői felület)

Asynchronous Transfer Mode (ATM)

aszinkron adatátviteli mód

attributable (event)

jellegzetes (esemény)

attribute

tulajdonság

audit

vizsgálat (fn), vizsgálati (mn)

(audit) property

(vizsgálati) jellemző

(audit) record stream

(vizsgálati) rekordfolyam

(audit) reduction

(vizsgálat)leszűkítés

(audit) review

(vizsgálat)elemzés

(audit) trail

(vizsgálati) nyom

auditable

vizsgálható

authenticated

hitelesített

Authentication Header

hitelesítési fejléc

rovidites.hu

banner page

munkalap

Bandwidth Delay Product

sávszélesség-késleltetés szorzat (Bandwidth Delay Product)

rovidites.hu

backend

backend

backtrace

hívási lánc

baud rate

jelváltási sebesség

Basic Input/Output System (BIOS)

Alapvető be- és kimeneti rendszer (BIOS)

www.rovidites.hu

bleeding edge

frontvonal

boot flag

rendszerindítási paraméter

booting

rendszerindítás

boot interaction

kapcsolat a rendszerindítással

boot loader

rendszerbetöltő

bootstrap

rendszertöltő

SZTAKI szótár

branding

besorolás (ELF)

bridge

hálózati híd

broken (port)

sérült (port)

bug-tracker

hibanyilvántartó

burst page

elválasztó lap

capability

tulajdonság

certificate

tanúsítvány

checksum

ellenőrző összeg

SZTAKI szótár

chroot environment

chroot környezet

(clean) termination

(szabályos) lezárás (állományé)

colophon

végszó (zárszó, záradék)

command line parameter

parancssori paraméter

committer

committer

Common Address Redundancy Protocol (CARP)

Közös Címredundancia Protokoll (CARP)

magyar wikipédia

compartment

rekesz

MAC

Computer Systems Research Group (CSRG)

Számítógépes rendszerek kutatócsoport (CSRG)

(console) bell

(konzol)csengő

Core Team

Core Team, vagy irányító csoport

country code

országkód

cruft

"stable (object) files" (fordításból megmaradt, kóbor állományok)

cutting edge

élvonal

CVS repository

CVS repository

daemon

démon

Dedicated Mode

dedikált mód (bsdlabel)

default

alapértelmezés (fn), alapértelmezett (mn)

delegate

~ right: jogot, hozzáférést továbbad

dependency

függőség

desktop environment

munkakörnyezet

device hint

eszköz útmutató

device node

eszközleíró

device probe

eszközkeresés, az eszközök felkutatása

dirty (file system)

szennyezett (állományrendszer)

disk concatenation

lemezek összefűzése

(disk) image

(lemez)kép

(disk) quota

(lemez)kvóta

display manager

bejelentkeztető képernyő

HupWiki

distfile

terjesztési állomány

distribution

terjesztés

distribution set

a terjesztés fajtája, típusa

document viewer

dokumentum-megjelenítő

drive

meghajtó

email

e-mail

enable a service

kerberizál egy szolgáltatást

Kerberos

Encapsulated Security Payload (ESP)

A hasznos adat biztonságos becsomagolása (ESP)

rovidites.hu

encapsulation

becsomagolás

encoding

kódolás

environmental variable

környezeti változó

event

esemény

(event) class

(esemény)osztály

(event) type

(esemény)típus

exec

programindítás

export

megoszt (ige), megosztás (fn)

file

állomány

(file) attribute

(állomány)attribútum

file flag

állományjelző

filter

szűrő

file system

állományrendszer

file system label

állományrendszer-címke

flag

beállítás

flow control

forgalomirányítás

focus policy

fókuszvezérlési elv

font server

betűtípus szerver

Frame Check Sequence (FCS)

Adatkeret ellenőrzésének sorozata (FCS)

rovidites.hu

FreeBSD Foundation

FreeBSD Alapítvány

frontend

frontend

fully-qualified domain name

teljes hálózati név

gate

(hálózati) illesztés/illeszték

generic label

általános címke

glob

állományok megnevezése dzsókerkarakterek használatával

glossary

szószedet, szójegyzék

glue driver

segédmeghajtó

grace period

türelmi idő

grade

osztály

MAC

guest (operating system)

vendég (operációs rendszer)

handbook

kézikönyv

Hardware Notes

hardverjegyzék

hard limit

erős korlát

hash

hasítókód

header page

fejléclap

headless (install)

fej nélküli (telepítés), konzol és/vagy monitor nélkül

helical scan

spirális pásztázás

high water mark

erős vízjel

MAC

home directory

felhasználói könyvtár

host name

gépnév, hálózati név

host (operating system)

gazda (operációs rendszer)

(host) principal

(befogadó) szereplő

Kerberos

host route

módosítható útvonal

HUP (signal)

bontás (szignál)

hypervisor

hipervisor

image scanner

lapolvasó

inode

állományleíró vagy inode

input filter

bemeneti szűrő

installation medium/media

a telepítés forrása

integrity

integritás

Internet Key Exchange

internetes kulcscsere

Internet Security Association Key Management Protocol

internetes biztonsági összerendelések kulcskezelő protokollja

Inter-Process Communication (IPC)

IPC, folyamatközi kommunikáció

interrupt-driven

megszakítással vezérelt

I/O

I/O

IP masquerading

IP maszkolás

jail

jail

job

nyomtatási feladat

kernel

rendszermag, kernel

kernel boot flag

a rendszermag indítási paramétere

keymap

billentyűzet-kiosztás

KILL (signal)

leállítás (szignál)

label

címke

MAC

language code

nyelvi kód

level

szint

MAC

library

függvénykönyvtár

Link Control Protocol (LCP)

Kapcsolatvezérlő protokoll (LCP)

rovidites.hu

listen queue

fogadósor

live system monitoring

élő rendszerfelügyelet

loader

rendszerbetöltő

locale

nyelvi beállítás

locale encoding

nyelvi kódolás

log

napló

log entry

naplóbejegyzés

logical volume manager

logikai kötetkezelő

login class

bejelentkezési osztály

login capabilities

bejelentkezési tulajdonságok

(login) session

munkamenet

(log) rotate

naplóarchiválás (és -váltás)

loopback connection

loopback kapcsolat

low water mark

gyenge vízjel

MAC

magic (number)

bűvös szám

Mail Transfer Agent

levéltovábbító ügynök (MTA)

Mail User Agent

levelező kliens

major/minor (device ID)

fő/al (eszközazonosító)

Mandatory Access Control (MAC)

Kötelező (elrendelő) hozzáférés-vezérlés (MAC)

rovidites.hu

markup

jelölő

mass storage (device)

nagy háttértároló

SZTAKI szótár

master password, master key

mesterkulcs

Kerberos

(memory) dump

(memória)kivonat

Message of the Day (MOTD)

a nap üzenete

rovidites.hu

mirror

tükrözni (ige), tükrözés (fn)

Modular Disk Transformation Framework

moduláris lemezszervező rendszer

mount

csatlakoztat

mount point

csatlakozási pont

mouse cursor

egérmutató

mouse gesture

egérmozdulat

multibyte character

több byte-os karakter

multilabel

többcímkés

MAC

multi-user mode

többfelhasználós mód

Network Address Translation

(hálózati) címfordítás (NAT)

networking

hálózatkezelés

(network) stack

(hálózati) protokollkészlet

non-attributable (event)

nem jellegzetes (esemény)

object

objektum

MAC

office suite

irodai programcsomag

output filter

kimeneti szűrő

ownership

tulajdonjog

packet sniffer

csomaglehallgató

panic

végzetes hiba (a rendszermagban)

patch

javítás

(para)virtualization

(para)virtualizáció

plugin

plugin

policy

házirend

MAC

peer to peer (network)

peer to peer (hálózat)

pipe

csővezeték

plex

ér

Vinum

policy

házirend

polled

lekérdezéses

port

port

Ports Collection

Portgyűjtemény

preface

előszó

prefix

módosító

preselection

előválogatás

pre-shared key

ismert kulcs

printer host

nyomtatószerver

Problem Report (Database)

Hibajelentés(ek adatbázisa)

process control

folyamatirányítás

productivity tool

irodai eszköz

prompt

készenléti jel, prompt

provider

(adat)szolgáltató, (adat)hordozó

pseudo-device

állományabsztrakció, virtuális eszköz

Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks (RAID)

Olcsó lemezek hibatűrő tömbje (RAID)

rovidites.hu

(RAID) classification

(RAID-)besorolás

(RAID) level

(RAID-)szint

realm

övezet

Kerberos

record

rekord

regular (file)

hagyományos (állomány)

resource configuration

erőforrások konfigurációja

root directory

gyökérkönyvtár

root partition

gyökérpartíció

root volume

rendszerindító kötet

Vinum

root window

leghátsó ablak

Routing Information Protocol (RIP)

útvonal-információs protokoll (RIP)

ruleset (devfs)

szabályrendszer

runtime library

futtatókönyvtár

runtime linker

futásidejű linker

sandbox

járóka

screenmap

karakterkiosztás

screensaver

képernyőkímélő

script

szkript

securelevel

biztonsági szint

security advisory

biztonsági figyelmeztetés

security association

biztonsági összerendelés

(security) event

(biztonsági) esemény

security policy

biztonsági házirend

selection expression

szűrési feltétel

sensitivity

érzékenység

MAC

setuid

is ~: be van állítva a setuid (bitje)

shared library

megosztott könyvtár

shell

parancsértelmező

shutdown

leállítás

signal

szignál

Simplified Chinese

egyszerűsített kínai

single character

egyszerű karakter

single label

egycímkés

MAC

single-user mode

egyfelhasználós mód

skeleton directory

vázkönyvtár

sleep

pihentet (például szálat)

slice

slice

snapshot release

időközönkénti pillanatkiadás

socket

socket

soft limit

gyenge korlát

Soft Updates

Soft Updates

splash screen

betöltőkép(ernyő)

spool

nyomtatási sor

spooling directory

nyomtatási sor könyvtára

spooling system

nyomtatási rendszer

stage

fokozat

Standard Generalized Markup Language (SGML)

Szabványos Általánosított Jelölőnyelv (SGML)

startup file/script

indítóállomány/indítószkript

string

karakterlánc

stripe

csíkozni (ige), csíkozás (fn), csík (fn)

subdisk

allemez

Vinum

subject

alany

MAC

subsystem

alrendszer

superuser

adminisztrátor

superuser privilege

adminisztrátori jogosultság

swap

lapozóállomány

sym(bolic )link

szimbolikus link

(symbolic) permission

(szimbolikus) engedély

synopsis

áttekintés

system call

rendszerhívás

system message puffer

a rendszer üzenetpuffere (dmesg)

system user

rendszerfelhasználó

tag

címke

tape library

szalagos könyvtár

tarball

tar állomány

target (make)

target

TERM (signal)

befejeztetés (szignál)

text filter

szövegszűrő

third party software

külső alkalmazás

ticket

jegy

Kerberos

token

token

toolchain

eszközkészlet

toolkit

eszközrendszer

SZTAKI szótár

Traditional Chinese

hagyomános kínai

Transport Mode

szállítási mód

Tunnel Mode

tunnel mód

U.C. Berkeley

Berkeley

unauthenticated

nem hitelesített, hitelesítetlen

unmount

leválaszt

unsleepable

nem pihentethető (zárolás)

unterminated

lezáratlan (állomány)

(USB) memory stick

pendrive, USB-flash-tároló

Magyar Wikipédia

user space

felhasználói (mn)

Virtual Private Network

Virtuális magánhálózat

rovidites.hu

volume

kötet

volume manager

kötetkezelő

X Window System

X Window System

white space

üres hely

wide character

széles karakter

widget

widget

wildcard

dzsókerkarakter

windowing system

ablakozórendszer

wrapper (code)

burkoló(kód), wrapper

HungarianDocumentationProjectVocabulary (last edited 2010-08-08 05:14:29 by PáliGáborJános)