~/.nofinger

SergeySkvortsov (last edited 2008-06-17T21:37:48+0000 by anonymous)