~/.nofinger

SergeySkvortsov (last edited 2008-06-17 21:37:48 by localhost)